Νομοθεσία που αφορά καθηγητές πληροφορικής

by 12:17 AM 0 σχόλια
 • (ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ) Σύμφωνα με το έγγραφο Γ2/4243/22.9.1999, τα μαθήματα Πληροφορικής του Γενικού Λυκείου: («Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον», «Πολυμέσα – Δίκτυα», «Εφαρμογές Λογισμικού», «Εφαρμογές Πληροφορικής» και «Εφαρμογές Υπολογιστών») είναι εργαστηριακά. (καταργήθηκε από την 139608/Γ2/ 01.10.2013)
 • (ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ) Σύμφωνα με το έγγραφο  Γ2/4243/22.9.1999 (Αφορά τα ΓΕΛ). Εάν το Λύκειο χρησιμοποιεί εργαστήριο Πληροφορικής που διαθέτει περισσότερους από επτά (7) σταθμούς εργασίας, τότε δεν διασπάται το τμήμα. Στην περίπτωση αυτή για τη διδασκαλία των μαθημάτων Πληροφορικής του Λυκείου ισχύει το εξής: «Σε τμήματα που έχουν μέχρι και εικοσιδύο (22) μαθητές αντιστοιχεί ένας (1) καθηγητής και σε τμήματα που οι μαθητές υπερβαίνουν τους εικοσιδύο (22) αντιστοιχούν δύο καθηγητές». (καταργήθηκε από την 139608/Γ2/ 01.10.2013)

 • Σύμφωνα με το Αρ.Πρωτ. 119052/Γ2/17.09.2008, «13. Για τη λειτουργία των ΕΠΑ.Λ. και ΕΠΑ.Σ. ισχύουν επιπλέον των ανωτέρω οδηγιών και τα εξής, σχετικά με τη διδασκαλία των εργαστηριακών μαθημάτων που διεξάγονται στα εργαστήρια κατεύθυνσης των ΣΕ ή ΣΕΚ … β. Στα εργαστηριακά μαθήματα του τομέα της Πληροφορικής ο δεύτερος εκπαιδευτικός διατίθεται σε τμήμα με αριθμό παρακολουθούντων μαθητών από δεκαεπτά (17) και άνω.

 • Σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. 164681/Γ2/18.12.2008 το μάθημα «Εφαρμογές Πληροφορικής» της Α ΕΠΑΛ είναι εργαστηριακό και διδάσκεται στο εργαστήριο.

 • Σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. 104013/Γ2/12.9.2011 νέα απόφαση του ΥΠΔΒΜΘ για τη διδασκαλία και των δύο κλάδων του μαθήματος Πληροφορική – Τεχνολογία στα Γυμνάσια θα ισχύσουν τα εξής: Όταν ο αριθμός των μαθητών του τμήματος δεν υπερβαίνει τους 21, το τμήμα δεν χωρίζεται σε 2 ομάδες. Η Πληροφορική διδάσκεται στο εργαστήριο Πληροφορικής και η Τεχνολογία διδάσκεται στο εργαστήριο Τεχνολογίας. Το τμήμα χωρίζεται σε δύο ομάδες μαθητών όταν ο αριθμός των μαθητών του τμήματος υπερβαίνει τους 21.

 • Σύμφωνα με το 123052/Γ7/ 10.10.2012, οι Υπεύθυνοι ΣΕΠΕΗΥ των Λυκείων τα οποία έχουν περισσότερα από δώδεκα (12) τμήματα μαθητών απαλλάσσονται από τις εξωδιδακτικές εργασίες και τις εφημερίες.

 • Σύμφωνα με το 120885/Γ2/ 03.09.2013, «Όπου κρίνεται εφικτό και αναγκαίο από το σύλλογο διδασκόντων και με την έγκριση της Διεύθυνσης Δ.Ε. ένας εκ των καθηγητών της πληροφορικής μπορεί, αντί για την εποπτεία και την καθοδήγηση συγκεκριμένων ερευνητικών θεμάτων, να αναλάβουν στο πλαίσιο δύο δίωρων την εβδομάδα να στηρίζουν εκ περιτροπής τις ομάδες των διαφορετικών ερευνητικών θεμάτων στην αξιοποίηση των ΤΠΕ για την αναζήτηση και επεξεργασία δεδομένων και την παρουσίαση των συμπερασμάτων.»

 • Σύμφωνα με το 123948/Δ2/06.09.2013 έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ «Το υποχρεωτικό ωράριο διδασκαλίας των Υπεύθυνων Εργαστηρίων είναι είκοσι (20) ώρες και μειώνεται και κατά δύο (02) ώρες για τους εκπαιδευτικούς που έχουν συμπληρώσει είκοσι (20) έτη υπηρεσίας.»

 • Σύμφωνα με το 141842/Γ7/03.10.2013 έγγραφο, Διευκρινίσεις για τις εγκυκλίους επιλογής και αρμοδιοτήτων των Υπευθύνων Σχολικών Εργαστηρίων Πληροφορικής και Εφαρμογών Η/Υ (ΣΕΠΕΗΥ) των Γυμνασίων, Γενικών Λυκείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. « (α) Ως Υπεύθυνος ΣΕΠΕΗΥ και Υπεύθυνος ΣΕΦΕ του σχολείου στο οποίο ανήκει το αντίστοιχο εργαστήριο ή τα αντίστοιχα εργαστήρια τοποθετείται εκπαιδευτικός που διδάσκει στο συγκεκριμένο σχολείο τουλάχιστον 3 μέρες την εβδομάδα (β) Στα εργαστήρια Φυσικών Επιστημών ή Πληροφορικής του σχολείου μπορεί να τοποθετηθεί ως Υπεύθυνος και ο υποδιευθυντής του σχολείου, εφόσον είναι της αντίστοιχης ειδικότητας και μοναδικός υπηρετών στο σχολείο. (γ) Σε σχολεία που δεν μπορεί να οριστεί Υπεύθυνος ΣΕΠΕΗΥ ή ΣΕΦΕ διότι ο εκπαιδευτικός που διδάσκει μάθημα Πληροφορικής ή Φυσικών Επιστημών στο συγκεκριμένο σχολείο είναι Υπεύθυνος σε άλλο σχολείο της ίδιας Δ/νσης Β’/θμιας Εκπ/σης, ορίζεται Υπεύθυνος ο ίδιος εκπαιδευτικός και στα δύο σχολεία χωρίς περαιτέρω μείωση του ωραρίου του (δ) Αν υπάρχουν δύο εργαστήρια ΣΕΠΕΗΥ ή ΣΕΦΕ ορίζεται μόνο ένας υπεύθυνος ΣΕΠΕΗΥ ή ΣΕΦΕ».

 • Σύμφωνα με το 155327/Γ7/22.10.2013 έγγραφο, «Για την αποτελεσματική κάλυψη των υποχρεώσεών του, οι οποίες εντάσσονται στα διδακτικά του καθήκοντα, ο Υπεύθυνος Σ.Ε.Π.Ε.Η.Υ. θα διαθέτει τρεις (3) ώρες από το υποχρεωτικό διδακτικό του ωράριο. Οι τρεις αυτές ώρες θα καταγράφονται στο ωρολόγιο πρόγραμμα του σχολείου στο οποίο ανήκει το εργαστήριο, κατανεμημένες σε διαφορετικές ημέρες. O Υπεύθυνος Σ.Ε.Π.Ε.Η.Υ. δεν απαλλάσσεται από εξωδιδακτικές εργασίες και εφημερίες.»
 • Πηγή

  blogger

  Σπύρος Βασιλάκης

  Καθηγητής Πληροφορικής, MSc in Data Communication Systems.

  0 σχόλια: